Praktische Ouderbegeleiding bij hechtingsproblemen

Ouderbegeleiding Ouderbegeleiding bij Heart Connection is geen diepgravende therapie maar bestaat uit praktische adviezen die direct toepasbaar zijn. De ouderbegeleiding richt zich in eerste instantie op de ouders over de (opvoed)problemen van het kind(ren) en de effecten daarvan op het gezin. Er wordt gekeken welke adviezen aansluiten op jullie situatie. Ouderbegeleiding versterkt de kwaliteiten van de opvoeder en draagt bij aan een verbetering van de ouder-kind relatie. Door vragen over de opvoeding en het ouderschap te bespreken wordt de ouder zekerder in zijn/haar handelen en vergroot de ouder zijn vaardigheden als opvoeder. Het opvoeden van een kind(en) vraagt bepaalde vaardigheden van de ouders. De rol van opvoeder kan als ouder soms zwaar vallen. De ouderbegeleider steunt, adviseert en gaat met jullie na wat er zou kunnen veranderen. Wanneer ouderbegeleiding

 • Bij (grote) opvoedingsonzekerheid die het functioneren van u als ouder belemmert
 • Bij een moeizame ouder-kind relatie waarbij sprake is van een overmaat van conflicten of een te grote afstand
 • Bij emotionele problemen van het kind, zoals problemen met het ervaren of uiten van gevoelens als angst, boosheid en verdriet; te weinig zelfvertrouwen; erg onzeker; een negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen.
 • Bij traumatische ervaringen die effect hebben op de gezinssituatie, zoals het verlies van belangrijke personen; verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling; (seksueel) misbruik; mishandeling of verwaarlozing of daarvan getuige zijn; ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden of nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, een scheiding.
 • Bij sociale problemen, van het kind zoals moeilijk om kunnen gaan met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten of gepest worden, teruggetrokken gedrag) of moeilijk om kunnen gaan met volwassenen(gedragsproblemen).

https://heartconnection.nl/contact/ Werkwijze Uitgangspunt voor de ouderbegeleiding is om aan te sluiten bij de vragen die u als ouder heeft en de ontwikkelingsmogelijkheden van het  kind. De ouderbegeleider spreekt met jullie af waar de ouderbegeleiding op gericht zal zijn en stelt samen met jullie doelen op. Jullie heeft regelmatig gesprekken met de ouderbegeleider. Dit kan plaatsvinden op de praktijk maar indien nodig kan er een huisbezoek gedaan worden gemaakt. De frequentie van de afspraken wordt in overleg vastgesteld en kan ook per periode wisselen; bijvoorbeeld wekelijks bij starten van ouderbegeleiding en in een later stadium eens per maand. Hechtingsproblemen Gehechtheid wordt omschreven als de behoefte bij ieder kind om de nabijheid te zoeken van een beschermende volwassene in tijden van angst, spanning, honger of verdriet. Een veilige hechting geeft de beste uitgangssituatie voor ontwikkeling op alle gebieden: sociaal, emotioneel en cognitief.  Hechting gaat over de vertrouwensrelatie tussen kind en ouder/verzorger. Deze relatie ontstaat al bij de geboorte en de verwachtingen die een kind heeft van de ander blijven zich vanaf dat moment ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de kinderen niet veilig gehecht is. Dat betekent dat ze zich niet vanzelfsprekend veilig en vertrouwd voelen bij de ouders. Ze kunnen zich emotioneel afsluiten of zich juist te gemakkelijk toevertrouwen aan de ander, ook bij vreemden. Pleegkinderen en adoptiekinderen hebben vaak problemen in de hechting. Hechting is de emotionele, natuurlijke relatie tussen ouder en kind. Hechting geeft een kind een veilig en geborgen gevoel en is de basis voor alle latere relaties van het kind. Soms ontstaan er problemen in de hechting. Vaak komt dit door een traumatische ervaring of omdat een kind een tijd in een onveilige situatie heeft gezeten. Normaal gesproken is er sprake van een veilige gehechtheid. Als de hechting echter wordt verstoord is er sprake van een onveilige hechting Kinderen met hechtingsproblemen ervaren veel stress bij onduidelijkheden en veranderingen door de dag heen; thuis, op school, in contact met anderen. Het kind heeft energie nodig voor school en sociale contacten. Dit vraagt bijvoorbeeld veel organisatie en afstemming in huis. Hechting is een proces dat zich afspeelt tussen een kind en zijn opvoeders, meestal de ouders. Wanneer dit hechtingsproces goed verloopt, leidt dit tot een duurzame, stevige en liefdevolle relatie tussen het kind en de ouders. Het kind leert hierdoor ook veel over zijn/haar eigen beleving van emoties en zal beter in staat zijn met andere mensen sociale relaties aan te gaan. Wat zijn de kenmerken van een hechtingsstoornis?

 • Het kind heeft moeite om relaties met de ouders of verzorgers aan te gaan.
 • Op latere leeftijd kan het kind ook moeite krijgen met vriendschappelijke relaties.
 • Kinderen met hechtingsproblemen reageren afwijzend op sociaal contact, laten zich moeilijk troosten en tonen grensoverschrijdend gedrag.
 • Ook kan het kind bijvoorbeeld angstig, teruggetrokken, onzeker of egocentrisch zijn.

Bij wie komt het voor? Hechtingsproblemen kunnen ontstaan bij kinderen die een traumatische ervaring hebben gehad. Daarnaast hebben sommige kinderen een hoger risico, bijvoorbeeld adoptiekinderen, pleegkinderen, kinderen met een lichamelijke stoornis, huilbaby’s of kinderen die lang in het ziekenhuis hebben gelegen. Er is ook een verhoogde kans als ouders zelf onveilig gehecht zijn, psychische problemen hebben of als kind verwaarloosd of mishandeld zijn. Wat levert het op? Na afloop hebben ouders meer inzicht in de problemen van hun kind en hebben ze geleerd hoe ze met het gedrag van hun kind kunnen omgaan of dit kunnen beïnvloeden. Hierdoor is de kans op een positieve ontwikkeling van het kind toegenomen. Kinderen die veilig gehecht zijn kunnen op termijn:

 • Hun impulsen beheersen
 • Beter omgaan met stressvolle situaties
 • Hebben een optimale hersenontwikkeling
 • Ontwikkelen het logisch denken
 • Krijgen zicht op eigen en andermans gevoelens 
 • Ontwikkelen hun geweten
 • Kunnen een positief zelfbeeld ontwikkelen
 • Kunnen een (langdurige) relatie opbouwen met zichzelf en met anderen

Neem contact met ons op voor een gratis kennismaking of lees ook verder https://heartconnection.nl/privecursus-omgaan-met-emotioneel-kind/